Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PgAdmin 4 để kết nối tới PostgreSQL 11 trên CentOS 7

Chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng PgAdmin 4 để kết nối tới PostgreSQL 11 trên CentOS 7 Cài đặt PgAdmin 4 Nếu chưa cài đặt PostgreSQL 11, các bạn cài đặt bằng các lệnh sau: yum install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/11/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos11-11-2.noarch.rpm -y  […]

Hướng dẫn Backup và Restore PostgreSQL

Chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện Backup và Restore PostgreSQL. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ pg_dump, psql và pg_restore của PostgreSQL để dump và restore các database bằng lệnh sau: Backup trực tiếp [root@localhost ~]# su – postgres -bash-4.2$ pg_dump […]

Hướng dẫn cài đặt Seafile Server trên CentOS 7

Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt Seafile Server trên CentOS 7. Giới Thiệu Seafile là một self-hosting File Server cho phép bạn lưu trữ dữ liệu trên máy chủ nội bộ, hỗ trợ client trên các nền tảng phổ biến như […]

Hướng dẫn sử dụng .htaccess trên Apache

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một số cách redirect cơ bản sử dụng file .htaccess của Apache. File .htaccess là file dùng để quản lý cách mà web server Apache sẽ xử lý các request của website. Các cấu hình bên trong […]

Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng cho Gmail

Giới thiệu Bài viết hướng dẫn bạn tạo mật khẩu ứng dụng của gmail để chúng ta tích hợp dễ dàng các các ứng dụng khác cần thiết cho việc thiết lập mail như tích hợp mail vào contact form của website,..vv Tại sao chúng ta phải tạo mật khẩu […]