Hướng dẫn cài đặt RabbitMQ trên CentOS 7

Chào các bạn,

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt RabbitMQ trên CentOS 7.

Giới thiệu về RabbitMQ

RabbitMQ là một message broker dùng để liên kết các thành phần trong một hệ thống phân tán và là công cụ trung gian phân phối Message từ Producer đến Consumer.

Ps:// Ảnh sưu tầm từ Internet

Các Producer và Consumer có thể khác biệt và ngôn ngữ tuy nhiên đều có thể giao tiếp với nhau bằng các Message Protocol như Advanced Message Queuing Protocol (AMQP), Oriented Messaging Protocol (STOMP), Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), …v.v. Việc sử dụng Message Broker giúp đơn giản hóa công việc lập trình khi ứng dụng yêu cầu một hệ thống lớn, phức tạp, nhiều thành phần và nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Cài đặt RabbitMQ trên CentOS 7

Cài đặt Epel repo

yum install epel-release

Cài đặt RabbitMQ repo và Erlang

cd ~
wget http://packages.erlang-solutions.com/erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
rpm -Uvh erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
yum install erlang

Download và cài đặt RabbitMQ từ package

cd ~
wget https://dl.bintray.com/rabbitmq/all/rabbitmq-server/3.7.8/rabbitmq-server-3.7.8-1.el7.noarch.rpm
rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
yum installrabbitmq-server-3.7.8-1.el7.noarch.rpm

Đảm bảo rằng firewall của bạn Allow các port của RabbitMQ

firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=4369/tcp --add-port=25672/tcp --add-port=5671-5672/tcp --add-port=15672/tcp --add-port=61613-61614/tcp --add-port=1883/tcp --add-port=8883/tcp
firewall-cmd --reload

Start dịch vụ RabbitMQ

systemctl start rabbitmq-server.service
systemctl enable rabbitmq-server.service

Kiểm tra rabbitmq node của bạn đã up và có thể kết nối

rabbitmqctl status

Enable Plugin giao diện quản lý của RabbitMQ

rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
chown -R rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/

Tiếp theo các bạn tạo 1 tài khoản để đăng nhập vá gán quyền administrator cho tài khoản đó

rabbitmqctl add_user admin [adminpassword]
rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*"

Sau đó các bạn truy cập vào đường dẫn sau để thực hiện login vào trang giao diện quản lý của RabbitMQ

http://[ip-address]:15672/

Như vậy là xong rồi nhé, chào các bạn, Good luck and have fun 😀

Rate This Article

Hướng dẫn cài đặt RabbitMQ trên CentOS 7
5 (100%) 1 vote

Leave A Comment?