Hướng dẫn cài đặt SSL cho Apache Tomcat trên Windows

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn cài đăt SSL cho Apache Tomcat trên Windows.

Bước 1: Khi đăng kí SSL tại 123HOST, khách hàng sẽ nhận được 3 file:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

 + File PRIVATE KEY: Khách hàng có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

+ File CERTIFICATE và CA: 2 file này Khách hàng có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

1

Tải 2 file Cert và CA về

2

+ Vậy lúc này Khách hàng sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL lên hosting.

Bước 2: Sử dụng openssl để gom 3 file thành 1 file pfx với lệnh sau(cài đặt openssl tại đây):

openssl pkcs12 -export -out domain.name.pfx -inkey privatekey.key -in certificate.crt -in ca.crt 

hoặc dùng site https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html để chuyển qua file 3 file như trên thành file .pfx

Unnamed QQ Screenshot20160825113542

Bước 3: Tiếp tục dùng JDK chuyển từ file .pfx thành file .jks (cần cài đặt java trước). di chuyển vào thư mục bin của java. chạy lệnh:

C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin>keytool -importkeystore -srckeystore 123host.pfx -srcstoretype pkcs12 -destkeystore 123host.jks -deststoretype JKS

Unnamed QQ Screenshot20160825114658

Bước 4: Truy cập vào thư mục cài đặt java/bin tìm file server.xml thay đổi lại đường dẫn file .jks vừa tạo

<!-- Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on port 8443 -->
<Connector
      protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol"
      port="443" maxThreads="200"
      scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
      keystoreFile="${user.home}/.jks" keystorePass="pass-word"
      clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>

Chú ý: thay port kết nối và đường dẫn đến file .jks vừa thay đổi.

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Hướng dẫn cài đặt SSL cho Apache Tomcat trên Windows
5 (100%) 1 vote

Leave A Comment?